Teknologipagtens afrapportering er inddelt i otte temaer: (1) Grundlæggende oplysninger, (2) Økonomisk redegørelse, (3) Projektets målsætninger, (4) Målgruppe og deltagerantal, (5) Evalueringens resultater, (6) Evalueringens sikkerhed, (7) Formidling af projektet og (8) Efterfølgende effekter. 
 
De fleste spørgsmål er obligatoriske og skal dermed besvares før afrapporteringen kan indsendes til Teknologipagten. 
 
Ønsker I et eksemplar af afrapportering tilsendt, en kvittering for udfyldelsen eller har brug for at ændre i besvarelsen, bør I kontakte Teknologipagtens sekretariat hurtigst muligt.
 
Bemærk: I denne afrapportering skal I oploade et specificeret budget og realiseret regnskab for projektet. Her bedes i benytte den skabelon i excel der kan findes på Teknologipagtens hjemmeside.
(Husk: excel-filen skal gemmes i et pdf-format for at kunne uploades).

Har I selv udarbejdet rapporter/evalueringer/effektmålinger af projektet, ser Teknologipagtens sekretariat gerne at I efter udfyldelse af afrapporteringen eftersender disse. På den måde kan også denne viden og erfaring assistere andre aktører med at skabe gode og effektfulde projekter inden for STEM-området.
Grundlæggende information

Question Title

* Projektets stamdata

Question Title

* Er projektet ved afrapporteringstidspunktet indmeldt i Teknologipagten?

Økonomisk redegørelse

Question Title

* Giv en kort økonomisk redegørelse omfattende samtlige udgifter og indtægter for perioden sammenholdt med budgettet: (max 100 ord)

Question Title

* Redegørelse/opgørelse af Teknologipagtens finansieringsandel:

Question Title

* Giv en kort begrundelse for eventuelle økonomiske afvigelser:

Question Title

* Upload et specificeret budget og realiseret regnskab for projektet
Benyt venligt den skabelonen for specificeret budget og realiseret regnskab der findes på Teknologipagtens hjemmeside.
(Husk at filen skal være i et pdf-format for at kunne uploades - navngiv gerne filen projektets titel)


Kun DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Vælg fil
Projektets målsætninger

Question Title

* Hvad var formålet med projektet? (max. 100 ord)

Question Title

* Er målet med projektet så specifikt, at det er muligt at vurdere, om målet er nået?

Question Title

* Hvordan måles der på, om målsætningen er opfyldt?
(Sæt gerne flere kryds)

Målgruppe og deltagerantal

Question Title

* Projektets antal deltagere ialt (skriv et helt tal)

Udspecificer projektets målgruppe og antal der hvor relevant - SKAL UDFYLDES!
(Tallene skal summere til det samlede antal deltagere noteret ovenfor)

Question Title

* Elever/studerende:
Definer antal
(skriv kun hele tal)

Question Title

* Lærere/undervisere:
Definer antal
(skriv kun hele tal)

Question Title

* Studerende på efter/-videreuddannelser: 
Definer antal
(skriv kun hele tal)

Question Title

* Lærer/undervisere på efter/-videreuddannelse:
Definer antal (skriv kun hele tal)

Question Title

* Ledere/medarbejdere:
Definer antal
(skriv kun hele tal)

Question Title

* Øvrige: 
Definer målgruppe og antal
(skriv kun hele tal)

Question Title

* Øvrige kommentarer til projektets målgruppe og/eller deltagerantal:

Evalueringens resultater

Question Title

* I hvilken grad er projektets mål opfyldt?

Question Title

* Har projektet alt i alt gjort en markant positiv forskel i forhold til målgruppen set ud fra en faglig vurdering?

Question Title

* Hvad er projektets hovedresultater?  (max. 100 ord)

Question Title

* Hvad er baggrunden for, at projektet opnåede disse resultater? (max. 100 ord)

Evalueringens sikkerhed

Question Title

* Hvilken form for evaluering eller opfølgning har der været lavet af projektet?
(Sæt gerne flere kryds)

Question Title

* Hvilket design blev anvendt i evalueringen/erfaringsopsamlingen?
(Sæt gerne flere kryds)

Question Title

* Hvad er baggrunden for at evalueringen/opfølgningen havde denne karakter, og hvor stor sikkerhed tillægges evalueringen/opfølgningen?

Formidling af projektets resultater

Question Title

* Har I idéer til yderligere formidling af projektets effekter/resultater til andre?
(Beskriv idéerne i skitseform)

Question Title

* Vil I give Teknologipagten lov til at videreformidle jeres projekts effekt, pointer og historier? Hvis ja, kan/vil dette blive delt på Teknologipagtens hjemmeside.

Efterfølgende effekter fra projektet

Question Title

* Har arbejdet med projektet ledt til nye problemstillinger, som det kunne være relevant at arbejde videre med i et nyt projekt? 
(Beskriv eventuelle idéer i skitseform)

Question Title

* Har projektet ledt til nye samarbejder mellem projektpartnere/deltagere og/eller andre eksterne parter i regi af Teknologipagten?

Question Title

* Hvis ja, er samarbejdet allerede oprettet som et projekt?

Afsluttende kommentarer til afrapporteringen

Question Title

* Andre/øvrige kommentarer

T